Masterat în anestezie, terapie intensivă și medicină de urgență

Investește in oameni!

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 — 2013
Axa prioritară I „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învățământul superior"

Contract POSDRU 86/1.2/S/61577

Obiectiv general
Îmbunătățirea calificarii asistenților medicali licențiati (AML) implicați în nursingul pacientului critic prin introducerea studiilor de masterat (studenți de ciclu II Bologna) în anestezie, terapie intensivă și medicină de urgență.

Obiective specifice și rezultate

 • Introducerea programelor de masterat pentru AML prin extinderea oportunităților de învățare și apariția studenților de ciclu II Bologna în domeniul nursingului de calitate
 • Remedierea punctelor slabe întilnite la nivelul educației AML (lipsa unui sistem de educație medicală postuniversitară performant, a posibilităților materiale de accesare a studiilor post universitare) prin organizare curiculară adaptată nevoilor de performanță
 • Facilitarea mobilităților transnaționale, cu îmbunătățirea accesului la resursele de învățare și cercetare europene și creșterea vizibilității internaționale a universităților românești
 • Formarea masteranzilor din cadrul AML ca și corp de cercetători pentru studiile doctorale și postdoctorale
 • Asigurarea unui cadru standardizat al procesului de educație și formare după încheierea ciclului universitar al AML, bazat pe un sistem coerent de nivele de expertize
 • Creșterea calității asistenței medicale de vârf a pacientului critic prin crearea unui sistem competitiv de formare și integrare pe piața muncii interne, cu reducerea exodului AML din sistem

Beneficii pe termen lung

 • Crearea unui program de selecție și formare a masteranzilor în acord cu procesul Bologna de restructurare a învățământului superior
 • Dezvoltarea activității didactice specializate necesare implementării standardelor internaționale de studii universitare tip masterat, pentru AML
 • Introducerea manualelor de educație bazate pe obiective educaționale
 • Elaborarea metodologiei de evaluare în vederea selecției programelor flexibile adaptate cerințelor pieții muncii
 • Introducerea unei metodologii de auditare la standarde europene a programelor educaționale de masterat la AML
 • Creșterea vizibilității europene și internaționale a AML din România
 • Introducerea cercetării în domeniul nursingului pacientului critic în România, oferind posibilitatea dezvoltării programelor doctorale
 • Restructurarea și îmbunătățirea sistemului de educație în domeniul nursingului pacientului critic în vederea creșterii capacității universitare de a furniza AML cu competențe, cunoștințe și abilități profesionale competitive pe piața muncii
 • Atragerea reprezentanților din domeniul biomedical și a instituțiilor de asistență medicală partenere în educație, într-un parteneriat strategic în domeniul nursingului calificat al pacientului critic

Parteneri

 • Solicitant - UMF Cluj; manager proiect Șef lucrări dr. Daniela Ionescu
 • P1- Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj; responsabil proiect Șef lucrări dr. Adela Golea
 • P2 – UMF "Carol Davila" București; responsabil proiect Șef lucrări dr. Dan Comeci
 • P3- UMF Târgu Mureș; responsabil proiect Șef lucrări dr. Cristian Boeriu

Grup țintă
• 30 studenți