Școli doctorale mai bune

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară I "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție 1.5 "Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării"
Contract POSDRU/21/1.5/G/40712

Obiectiv general
Imbunătățirea managementului programelor doctorale din medicină și științele vieții prin formarea postuniversitară în scopul dezvoltării deprinderilor și competențelor necesare pentru o carieră și activitate de cercetare substanțială, inovativă și originală, precum și prin dezvoltarea unui cadru instituțional adecvat.

Obiective specifice

 1. Dezvoltarea unui nou acord-cadru de instruire a doctoranzilor în scopul promovării unei "culturi a calității în cercetarea doctorală" care să cuprindă: instituirea unui statut contractual clar, cu responsabilități concrete și precise, între conducatorul de doctorat și doctorand; monitorizarea și controlul calității activității doctoranzilor
 2. Restructurarea conținutului curriculei anului de pregătire universitară avansată din cadrul Școlii Doctorale și a modalităților practice de formare a doctoranzilor
 3. Dezvoltarea unei noi structuri administrative, cu rol de informare-orientare-consiliere în vederea identificării resurselor disponibile pentru doctoranzi și a modului lor de accesare, precum și relațiile lor cu piața muncii
 4. Promovarea și creșterea calității tutoriatului cercetatorilor în devenire prin formarea formatorilor pentru cercetare (conducatorilor de doctorat actuali și, mai ales, a viitorilor conducători de doctorat), creșterea calității resursei umane implicate în administrarea cercetării prin doctorat (de la nivel de coordonare până la nivel de secretariat), respectiv internaționalizarea și promovarea „mobilității studiilor de doctorat"
 5. Dezvoltarea cooperărilor transnaționale prin continuarea-dezvoltarea rețelelor actuale și a afilierilor instituționale existente (Orpheus - Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System), respectiv participarea efectivă la activitățile noului Consiliu pentru Educație Doctorală (CED) al EUA . Calitatea de membru CED și Orpheus va permite, pe termen lung, participarea la manifestările organizate de EUA pe teme de educație pentru cercetare și va asigura accesul la ultimile orientari în domeniu. Totodată, se va oferi posibilitatea de a participa direct la redactarea și implementarea politicilor și strategiilor integrate în domeniul programelor de educație doctorală și pentru cercetare
 6. Creșterea vizibilității consorțiului prin promovarea proiectului și a programului

Rezultate așteptate

 • Sistem inovativ de monitorizare și control al activității doctoranzilor
 • Ghid de bune practici privind formarea pentru cercetare prin doctorat
 • Cod de conduită pentru coordonatori de doctorat
 • Module specifice de formare în managementul cercetării științifice, de instruire în vederea accesării instrumentelor financiare naționale/europene, de instruire în tehnici și metode de cercetare aplicativă și de informare privind obiectivele orizontale
 • Definirea unui cadru de pregătire a doctoranzilor ca tineri cercetători conform standardelor EU; Creșterea eficienței activităților care implică cei 3 actori ai Școlii Doctorale (doctorand–coordonator-IOSUD)
 • Crearea unei baze de date tip bibliotecă privind politici și programe de îndrumare a coordonatorilor de doctorat
 • Seminarii de perfecționare pentru coordonatorii de doctorat
 • Creșterea oportunității de participare și implicare activă la manifestările organizate de EUA în domeniul programelor de educație doctorală și de cercetare

Parteneri

 • Solicitant – Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj; manager proiect Prof. Dr. Petru Mircea
 • P1-Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova; responsabil proiect Prof. Dr. Adrian Săftoiu
 • P2- Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș; responsabil proiect Prof. Dr. Klara Brinzaniuc
 • P3- Universitatea Szeged, Facultatea de Medicină; responsabil proiect Prof. Dr. György Benedek
 • P4- Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara; responsabil proiect Prof. Dr. Carmen Bunu
 • P5-Universitatea de Medicină Viena; responsabil proiect Prof. Dr.Rudolf Mallinger

Grup țintă

 • 220 conducatori de doctorat
 • 12 persoane implicate în structurile administrative ale școlilor doctorale

Plus valoare pentru grupul țintă
Conducători de doctorat:

 • formare specifică prin asimilarea de expertiză de la grupuri academice și companii specializate din țară și străinătate
 • acces la dezvoltare profesională online în ceea ce privește practica supervizării
 • oportunități de informare permanentă și aducere la zi a cunoștințelor în domeniul administrării cercetării (alegerea programului de doctorat/ temei de cercetare; pregătirea planului de studii; alegerea comisiei pentru doctorat - alegerea comisiei la începutul programului de doctorat este esențială - doctorandul are nevoie de membri comisiei care vor forma nucleul unei rețele profesionale și eventual îl vor ajuta să găsească un loc pentru angajare, ușurându-i astfel primii pași în carieră)
 • instrumente și mijloace de a clădi rețele cu personal de cercetare și din domeniul administrării cercetării din diferite universități din lumea întreagă
 • practica dezvoltarii de parteneriate eficiente și dinamice
 • dezvoltarea culturii antreprenoriale

Personalul Școlii Doctorale:

 • punerea la punct și dezvoltarea de activități pentru îmbunătățirea calității progamelor oferite absolvenților și personalului interesat în training în cercetare
 • acces la resurse și dezvoltare profesională pentru supervizori
 • crearea de opțiuni de participare în dezvoltarea de resurse și realizarea universității „de cercetare" ca motor pentru crearea de resurse
 • acces la o gamă variată de experți și programe, incluzând pe aceia ce au ca țintă comercializarea rezultatelor cercetării