Implementare în parteneriat - Burse doctorale 2009

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție 1.5 „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: „Burse doctorale pentru creșterea competitivității în domeniul medical și farmaceutic"
Contract POSDRU/89/1.5/S/58965
Acord de parteneriat nr. 13766/27.08.2009

Obiectiv general
Imbunătățirea formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin oferirea unor programe doctorale competitive întemeiate pe o abordare interdisciplinară, pe o mobilitate crescută transnațională și națională, inclusiv prin facilitarea obținerii de diplome în co-tutelă, bazate pe sprijin financiar consistent și menite să facă din cariere în cercetare o opțiune mai atractivă.

Obiective specifice

  1. Creșterea atractivității și îmbunătățirea participarii la ciclul de studii universitare de doctorat în condiții de susținere financiară adecvată a 7 doctoranzi în urmatoarele domenii de doctorat: medicină, medicină dentară și farmacie, domenii prioritare ale S.N.C.D.I. 2007-2013;
  2. Imbunătățirea calității programelor de studii universitare doctorale cu scopul creșterii performanțelor, atractivității și a componentei motivaționale în cercetările efectuate;
  3. Imbunătățirea mobilității academice atât pe plan intern cât și internațional în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru un număr de 7 doctoranzi;
  4. Diversificarea formelor de pregătire pentru doctoranzi prin utilizarea mijloacelor moderne din Tehnologia Informației și Comunicațiilor;
  5. Includerea în programele de pregătire a doctoranzilor a unor sesiuni menite să dezvolte capacitatea de publicare științifică, competențele de management al cercetării, spiritul antreprenorial precum și accesul doctoranzilor la sursele de informare și susținerea lor în vederea publicării rezultatelor cercetării în reviste semnificative în domeniul lor de expertiză.

Parteneri
Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr.T Popa" Iași-beneficiar
Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca-partener; Responsabil proiect Prof. Dr. Constantin Ciuce

Grup țintă
7 doctoranzi