Implementare în parteneriat - Pregătire practică studenți medicină dentară

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"
Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă"
Contract POSDRU/90/2.1/S/63942
Acord de parteneriat nr. 14389/08.09.2009

Obiectiv general
Facilitarea procesului de inserție pe piața muncii a studenților înscriși în învățământul superior de medicină dentară prin organizarea de programe de stagii inovatoare de pregatire practică cu materiale suport TIC, în cadrul inițiativelor de diversificare a parteneriatelor interinstituționale.

Obiective specifice

 • Creșterea relevanței rezultatelor învățării dobândite la locul de muncă prin organizarea unor abordări interactive și inovatoare de derulare a 4 programe de stagii de practică care să acopere necesarul de abilități practice aferente a 4 ani de studiu și care să permită aplicarea cunoștințelor teoretice în mediul real
 • Facilitarea tranziției de la școală la viața activă a 2400 de studenți prin participarea la programe inovatoare de stagii de pregătire practică cu materiale suport noi (laborator virtual), inclusiv resurse TIC
 • Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor existente în scopul facilitării integrării studenților pe piața muncii prin implicarea a cel puțin 20 de spitale, institute de cercetare și cabinete dentare
 • Actualizarea competențelor profesionale ale personalului partenerilor desemnați pentru a îndeplini atribuții de tutori pentru pregătirea practică

Rezultate așteptate

 • Ponderea studenților sprijiniți în tranziția de la scoală la viața activă care au obținut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare -70%
 • 1 sistem informatic suport și materiale suport digitale destinate studenților pentru desfășurarea stagiilor de practică în învățământul superior medical dentar
 • 3 laboratoare virtuale de practică pe bază de simulatoare în cadrul instituțiilor partenere (Beneficiar, P1, P2)

Parteneri

 • Beneficiar- Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr T Popa" Iași
 • Partener 1- Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș
 • Partener 2- Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca - Responsabil proiect: Prof. Dr. Radu Câmpean
 • Partener 3- Societatea Română de Reabilitare Orală
 • Partener 4- S.C. Softwin S.R.L.

Grup țintă

 • 20 de persoane din întreprinderi cu atribuții de tutori/maiștri de ucenicie/mentori
 • 2400 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ

Plus valoare pentru grupul țintă
Sistem de comunicare și relaționare eficient între studenții de la specializarea de medicină dentară prin crearea unui sistem de comunicare și relaționare eficient între aceștia și potențialii angajatori.