UMF

Acțiuni

Rezidențiat

 • Eficientizarea și modernizarea programului de rezidențiat printr-o colaborare strânsă cu Ministerul Sănătății.
 • Redefinirea rolului Universităților de Medicină și Farmacie în formarea rezidenților, de la nivelul examenului de admitere, adaptarea și modernizarea curriculei și modului de pregătire, până la examenul de medic specialist.
 • Comisia de rezidenți a UMF cu atribute și responsabilități specifice să devină funcțională (din comisie vor face parte și reprezentanți ai rezidenților).
 • Întărirea rolului coordonatorilor de rezidențiat în tot procesul de formare a rezidenților.
 • Decongestionarea activității rezidenților, cu favorizarea responsabilizării directe medicale prin creșterea numărului de secții clinice precum și prin implicarea în formare a unor secții externe din spitale neclinice, sub coordonarea UMF și a coordonatorilor de rezidențiat.
 • Creșterea numărului medicilor primari și specialiști îndrumători de rezidențiat.
 • Actualizarea curriculei de pregătire în rezidențiat, a baremului de manopere, proceduri, tehnici de diagnostic și terapeutice și de intervenții chirurgicale.
 • Facilitarea mobilității rezidenților pe parcursul anilor de pregătire, la diferiți medici îndrumători, cu acordul coordonatorului de rezidențiat, selectarea îndrumătorilor de rezidențiat realizându-se pe criterii de competență specifică.
 • Unitățile medicale implicate în pregătirea în rezidențiat vor demonstra alocarea unei părți a infrastucturii preferențial activității cu rezidenții pentru ca aceștia să poată efectiv să desfășoare activități clinice obligatorii formării lor profesionale.Activitatea clinică a rezidenților va fi evaluată anual, bidirecțional: o evaluare a activității care va fi depusă de către unitățile medicale la Prorectoratul Postuniversitar, precum și o evaluare a activității medicale depuse de către rezidenți prin reprezentanții lor. Relațiile de colaborare și contractuale între Unitățile Medicale ce desfășoară activități cu rezidenții și UMF vor fi reconfirmate odată la 4 ani, pe baza rapoartelor anuale mai sus menționate.
 • Organizarea de schimburi de experiență cu centre de pregătire din țări ale Uniunii Europene, cu organizarea de cicluri de pregătire ale rezidenţilor în spitale universitare.
 • Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanți ai rezidenților pentru identificarea problemelor cu care se confruntă și găsirea de soluții de rezolvare a acestora.
 • Implicarea rezidenților în activitatea de cercetare (în proiecte sau granturi de cercetare, centre de cercetare ale universității, școala doctorală, etc.).
 • Colaborarea cu Colegiul Medicilor din România și cu societățile medicale de profil pentru definirea competențelor și responsabilităților specifice rezidenților în activitatea clinică. Acest demers are drept scop responsabilizarea actului medical și protecția rezidenților în fața acuzațiilor de malpraxis.

 

Cursuri postuniversitare

 • Extinderea paletei de cursuri postuniversitare oferite de către UMF "Iuliu Hațieganu"
 • Înaintarea către Senatul UMF a unei propuneri de modificare a Regulamentului de învățământ postuniversitar (care face parte din Carta Universității, Titlul XXI), cu scopul de simplificare a procesului de înscriere și de facilitare a utilizării eficiente a bugetului cursurilor de către organizatori.
 • Accesul rezidenților la cursurile postuniversitare trebuie susținut. În acest scop este necesară inițierea unui act normativ care sa înlăture / abroge discriminarea instituită prin art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, între medicii rezidenți (care provin din absolvirea ciclului universitar de medicină generală) pe de o parte, și medicii dentiști rezidenți, respectiv farmaciștii rezidenți pe de altă parte, astfel încât toți cursanții programelor de rezidențiat să beneficieze de aceleași drepturi și obligații.
 • Realizarea în cadrul CAPSM al unui program de pregătire în manopere medicale de urgență pentru toți rezidenții de an 1, indiferent de specialitate.
 • Oferirea de sprijin pentru organizarea de cursuri postuniversitare sub coordonarea UMF, în colaborare cu asociații profesionale medicale în alte județe.
 • Realizarea de oferte de cursuri postuniversitare în limbi de circulație internațională în vederea recrutării de cursanți din alte țări.
 • Eficientizarea CAPSM, în parteneriat cu Prorectoratul Didactic, cu scopul de a putea oferi soluții complete pentru organizarea cursurilor și workshopurilor.

 

Activitate clinică, relația cu spitalele

 • Dezvoltarea unui parteneriat eficient cu spitalele clinice în care se desfășoară activitatea didactică, astfel încât să poată fi atinse obiectivele educaționale ale curriculei de pregătire pentru studenți și rezidenți.
 • Armonizarea activității didactice cu activitatea spitalicească în sensul acordării integrării clinice tuturor cadrelor didactice ce desfășoară activitate într-o secție clinică.
 • Colaborarea apropiată cu conducerea spitalelor în vederea armonizării dezvoltării disciplinelor clinice cu dezvoltarea secțiilor clinice, astfel încât să nu existe discrepanțe dintre numărul de cadre didactice și capacitatea secției respective.
 • Realizarea unui protocol de colaborare cu reprezentanții UMF în consiliile de administrație ale spitalelor clinice cu scopul de identificare a problemelor legate de activitatea cadrelor didactice, de activitatea de cercetare și educație din cadrul secțiilor clinice, de organizare a activității rezidenților precum și cele legate de situația patrimonială a clădirilor și echipamentelor.
 • Reactualizarea contractelor și protocoalelor de colaborare între UMFIH și spitalele clinice astfel încât acestea să cuprindă toate aspectele legate de activitatea studenților, a cadrelor didactice titulare și asociate (cu și fără integrare clinică), a rezidenților, a doctoranzilor precum și situația clădirilor, amfiteatrelor, sălilor de seminarii și de lucrări practice, a echipamentelor medicale folosite în scop didactic și de cercetare.
 • Inițierea, în parteneriat cu celelalte UMF din țară, a unor propuneri de modificare legislativă care să vizeze reglementarea integrărilor clinice, a cumulului de funcții și a salariilor pentru activitatea didactică și cea spitalicească, a modului de stabilire a șefilor de secții în cadrul secțiilor clinice precum și reintroducerea funcției de "șef de clinică”