UMF
Admitere 2018

Admitere 2018

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca organizează examen de admitere pentru ciclul licenţă miercuri, 25 iulie 2018.


Înscrieri

Înscrierile vor avea loc în perioada 16 – 20 iulie 2018, în Aula Iuliu Haţieganu, strada Marinescu, nr. 23, în intervalul orar 08 – 16.

 

Situația înscrierilor

         Specializări reglementate sectorial:

Specialitatea

 

16.07.2018 17.07.2018
18.07.2018
19.07.2018
20.07.2018    Total   
    Total              Total                Total  
Medicină 252       203      455       455
Medicină Dentară 62  36    98           98
Farmacie 46  40    86           86
Asistență Medicală Generală 76  64    140           140

 

         Specializări reglementate general:

Specialitatea

 

16.07.2018
17.07.2018
18.07.2018
19.07.2018
20.07.2018    Total   
    Total              Total                Total  
Balneofiziokinetoterapie 38        45     83       83
Radiologie și Imagistică 26  26  52           52
Tehnică Dentară 32  35  67           67
Nutriție și Dietetică 10  9  19           19

                                                                                                                            Total candidați înscriși: 1000

 

Actele necesare pentru alcătuirea dosarului de admitere şi alte informații privind înscrierea se găsesc în Ghidul Admiterii - Iulie 2018

 

Scutirea de la taxa de înscriere
Candidaţii care pot beneficia şi solicita scutirea de la taxa de înscriere conform legii trebuie să prezinte la momentul înscrierii următoarele documente (în funcţie de situaţie), nefiind nevoie de completarea unei cereri în acest sens:
·            copii după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani a candidatului), certificate conform cu originalul de către persoana care preia solicitarea, cu condiția ca documentele în original să fie asupra candidatului în momentul solicitării. În caz contrar, se vor depune copii legalizate;
·            adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;
·            copie după certificatul de deces al părintelui și copia certificatului de „Erou martir al Revoluţiei" certificată conform cu originalul de către persoana care preia solicitarea, cu condiția ca documentul în original să fie asupra candidatului în momentul solicitării. În caz contrar, copia trebuie să fie legalizată;
·            adeverinţe pentru copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate, conform legii;
·            adeverinţe pentru copiii angajaţilor UMF„Iuliu Haţieganu" ;
·            adeverințe/acte doveditoare pentru copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ
·            acte doveditoare privind situația copiilor orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ  

Pentru cazurile excepţionale care nu sunt precizate în lege (de ex. orfani de un părinte, situaţie financiară precară, etc), conducerea UMF „Iuliu Haţieganu" poate efectua scutiri sau reduceri de taxe pe baza unei cereri scrise care se depune la Rectorat, str. Victor Babeş nr.8, etaj 6 în ziua înscrierii.

 

Repartizarea locurilor la concursul de admitere pentru anul universitar 2018 – 2019

Locurile pentru candidaţii din mediul rural finanţate de la bugetul de stat sunt dedicate absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi de la licee situate în mediul rural. Lista liceelor din mediul rural poate fi accesată la adresa web: https://www.edu.ro/studii-licenta

 

Facultatea

Programul de studii universitare de licență

BUGET TAXĂ

Locuri pentru candidați

români

Locuri pentru candidați

Rromi

Locuri pentru candidați

din mediul rural

 
Medicină Medicină 300 0 6 60
Asistență Medicală Generală 45 1 4 54
Radiologie și Imagistică 18 0 1 31
Balneofiziokinetoterapie și Recuperare 45 1 1 39
Medicină
Dentară
Medicină Dentară 79 0 0 19
Tehnică Dentară 27 1 3 19
Farmacie Farmacie 93 1 3 68
Nutriție și Dietetică 19 1 1 28

 

  • Instrucțiunile pentru candidați se pot descărca accesând acest link.

 

  • Tematica și Bibliografia pentru examenul de Admitere 2018 pot fi consultate accesând acest link.

 

  • Taxele de școlarizare pentru studenții care vor fi admiși pe locurile cu taxă pot fi consultate accesând acest link.

 

Desfășurarea concursului de admitere

Pentru o bună desfășurare a concursului de admitere din data de 25 iulie 2018 vă rugăm să țineți cont de următoarele reguli:

1. Candidaților li se permite accesul în sălile de concurs având asupra lor următoarele:

  • carte de identitate sau pașaport în termen de valabilitate
  • legitimație de concurs
  • pix negru sau albastru închis pentru completarea datelor personale pe grilele de concurs și pentru ciorne
  • opțional: apă, suc, ciocolată

2. Pentru marcarea răspunsurilor corecte veți primi din partea universității cariocă neagră.
3. Candidații care susțin proba de concurs din Chimie vor primi din partea universității calculatoare.
4. Se interzice folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor personale, riglelor sau altor mijloace de calcul;
5. În mod explicit, se va cere candidaţilor să depună la comisie telefoanele mobile, închise; acestea se vor recupera de către candidaţi numai după predarea grilei;
6. Se vor depune la comisie toate aparatele electronice aflate asupra candidaţilor (agende electronice, minicalculatoare, PDA etc), cu excepţia ceasurilor de mână şi a protezelor electronice medicale care au fost semnalate la înscrierea la examen (conform adeverinţei medicale unde este cazul).
7. Se atrage atenţia asupra faptului că un candidat surprins cu aparate electronice asupra sa – indiferent de natura acestora – va fi eliminat din concurs, indiferent dacă a folosit sau nu aparatul în cauză;  

Pentru întrebări suplimentare ne puteţi contacta la adresa de e-mail .