UMF

Informaţii generale - Învăţământul postuniversitar

 

Învăţământul postuniversitar medical şi farmaceutic asigură specializarea şi perfecţionarea personalului cu studii superioare în domeniu, în vederea dobândirii/îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini, necesare creşterii calităţii asistenţei medicale şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv.
Învăţământul postuniversitar medical şi farmaceutic este coordonat de către Ministerul Educației Naționale, împreună cu Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România etc.
Formele de învăţământ postuniversitar medical oferite de universitatea noastră cuprind:
            a. cursuri postuniversitare de perfecţionare;

            b. cursuri postuniversitare de pregătire în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare;
Cursurile în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare reprezintă o formă de pregatire postuniversitară în domenii tehnice, diagnostice sau terapeutice, complementare unor specialitati medico-farmaceutice.
Atestatul de studii complementare se obține numai de către medicii sau farmaciştii specialiști sau primari, după efectuarea unui program de pregătire aprobat de Ministerul Sănătății și după promovarea examenului final.
Activităţile de educaţie medicală continuă sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite Credite de Educaţie Medicală Continuă (EMC), respectiv Credite de Educaţie Farmaceutică Continuă (EFC). Aceste credite sunt acordate de către colegiile profesionale din România.
Creditele obţinute de medici, medici dentiști şi farmacişti, în urma participării la activităţile de Educaţie Medicală Continuă, respectiv la cele de Educaţie Continuă Farmaceutică, contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului, medicului dentist, respectiv al farmacistului.
La finalul cursului se face o evaluare cu calificativul admis sau respins şi se eliberează un certificat care atestă participarea la curs.

Condiţii de înscriere la cursurile de perfecţionare:

1. Se pot înscrie numai absolvenţi ai unei forme de învăţământ superior, cetăţeni români şi străini cu situaţia juridică reglementată legal pe teritoriul ţării

2. În conformitate cu Ordonanța MS nr. 18/2009, pe perioada pregătirii în rezidențiat, medicii rezidenți nu au acces la alte forme de învățământ postuniversitar medical uman de specialitate

3. La cursurile de pregatire în vederea obţinerii de atestate (studii complementare) se pot înscrie doar medici specialişti/primari din domeniul corespunzător

4. Cursanţii au obligaţia de a-şi asigura la locul de muncă continuitatea activităţii pe perioada cursului;

5. Documente necesare la înscriere:
- fişa de înscriere tipizată și dispoziția de plată pentru caseria universității (se primeşte de la U.M.F. la înscriere sau se poate descărca de pe site-ul universităţi)
- chitanţa sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul

6. Documentaţia de mai sus și dovada achitării taxei integrale a cursului se depun la prorectorat cu minimum 10 zile înainte de data începerii cursului.7. Achitarea integrală, anticipată, a contravalorii cursului se face la casieria UMF ”Iuliu Haţieganu”, str.Victor Babeş, nr. 8 (program caserie: 8.00-15.00) sau la caseria de la sediul instituției de pe str. Pasteur nr. 4 (program caserie: 8.00-14.30). Plata se poate face şi prin virament bancar în beneficiul UMF ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, cod fiscal: 4288047, număr de cont cont RO67TREZ21620F331700XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu specificarea pe ordinul de plată a numelui cursantului, titlului cursului şi a numărului de ordine corespunzător cursului solicitat, conform datelor din oferta de cursuri afișată pe site-ul www.umfcluj.ro;

8. Înscrierea la cursurile postuniversitare la care se solicită aprobarea (avizul) coordonatorului de curs se va face după obţinerea acestui aviz.

9. În situaţia în care prin înscriere se depăşeşte numărul maxim admis de cursanţi, aceştia vor fi selectati în funcţie de ordinea cronologică a înscrierii. Cei respinşi pot fi reprogramaţi pentru cursul următor sau li se restituie taxa, la cerere.
Pentru cursanţii din afara localităţii, universitatea dispune de cazare, însă în număr limitat de locuri, rezervari se pot solicita la Serviciul social al U.M.F, Șef serviciu dl. Lazea Liviu, telefon 0752937387.

Cursurile se finalizează prin susţinerea unui examen soldat la final cu calificativul admis sau respins şi eliberarea unui certificat care atestă participarea la curs.

Pentru informații suplimentare legate de locul, ora de începere a cursului, tematica cursului, etc., vă rugăm să vă adresați persoanelor de contact stabilite pentru fiecare curs postuniversitar în parte.
Informaţii suplimentare despre înscrierea la cursuri se pot solicita la secretariatul Prorectoratului de Studii Postuniversitare şi Rezidențiat, tel: 0264 – 597256 (interior 2112), 0374834112; str. Victor Babeş, nr.8, etaj V.

Oferta de cursuri postuniversitare se poate vizualiza şi pe pagina internet a universităţii.

Din motive obiective, perioadele de desfăşurare ale cursurilor se pot modifica. Toate modificările se postează pe site-ul universităţii. Cursanţii au obligaţia de a verifica periodic perioada de desfăşurare sau să se intereseze la coordonatorii cursurilor.