UMF
Luni, 22 Mai 2017 08:18

Cazare an universitar 2017-2018 - medici rezidenți

În perioada 29 mai – 30 iunie 2017, medicii rezidenți care doresc cazare pentru anul universitar 2017-2018, trebuie să-și depună dosarul cu actele necesare la administrația căminului IX sau VII Hașdeu, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Detalii privind conținutul dosarului de cazare și metodologia de calcul a punctajelor dosarelor depuse se pot găsi, mai jos, în acest anunț.

Nu vor fi luate în considerare dosarele incomplete sau documentele depuse după data de 30 iunie 2017.

ACTELE VOR FI PUSE ÎNTR-UN DOSAR PLIC.

Punctajele obținute, în urma analizării dosarelor de către Comisia de Cazare, se vor afișa pe site-ul universității până la data de 5 august 2017.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail:

DOSARUL DE CAZARE TREBUIE SĂ CONȚINĂ URMĂTOARELE ACTE:
•    cererea de cazare (se găsește la administrația căminelor mai sus menționate și se completează la depunerea dosarului)
•    adeverința de venit din care să rezulte venitul mediu net și brut realizat în ultimile 12 luni sau 6 luni pentru rezidenții anului I
•    copii ale certificatelor de deces ale părinților și a certificatului de naștere a solicitantului sau orice alt act din care rezultă faptul că solicitantul este orfan de ambii părinți sau că provine din casele de copii sau plasament familial (DACĂ ESTE CAZUL)
•    copie după carnetul de rezident
•    copie dupa diploma de licență
•    adeverință de bursier al statului român (DACĂ ESTE CAZUL)
•    certificat de căsătorie (PENTRU FAMILII)
•    certificat de naștere al copilului (PENTRU FAMILII)
•    CAZURILE MEDICALE, pe lângă actele de mai sus, vor ataşa un dosar medical. Acesta va conține următoarele acte: biletul de ieşire din spital, rezultatele testelor paraclinice folosite pentru diagnosticul bolii, adeverinţa de luare în evidenţă de către cabinetul medical din Policlinica Studenţească și adeverinţă eliberată dintr-o clinică de profil a Universităţii care să certifice diagnosticul. Dosarul va fi analizat de către Comisia Medicală a Universităţii.

CRITERIILE LUATE ÎN CALCUL PENTRU CAZAREA MEDICILOR REZIDENŢI ŞI METODOLOGIA DE CALCUL A PUNCTAJULUI SUNT:
a. Venitul propriu
b. Criteriul profesional
c. Media examenului de licență

Pentru cele 3 criterii de mai sus (A, B, C) se face un punctaj din care ulterior se obține media aritmetică (A+B+C)/3, obținându-se astfel punctajul final pentru cazare.

Pentru nota A, punctajul se calculează astfel:
50 - (media lunară venit brut pe ultimele 12 luni/100)

Pentru nota B se acordă mai multe puncte astfel:
    creditele EMC din ultimele 12 luni/10
    student la altă facultate în curs: 2 puncte
    prezentare poster la congres internaţional 2 puncte, la congres naţional 1 punct
    prezentare orală la congres internaţional 3 puncte, la congres naţional 2 puncte

(dacă prezentările orale sau posterele au fost premiate, se mai adaugă câte 1 punct)
(prezentările orale/ posterele sunt luate în considerare o singură dată cu acelaşi nume)

    cadru universitar: 4 puncte
    încadrat la UMF – plata cu ora: 1 punct
    doctorand în curs, la buget: 3 puncte
    participare la grant acceptat: 2 puncte
    articol ISI: 10 puncte
    articol NONISI: 1 punct

Pentru nota C, punctajul se calculează astfel: Nota de la licență x 2

În cazul familiilor, prioritate au familiile în care ambii membri sunt medicinişti.
Familiile și medicii rezidenți cu unul sau mai mulți copii au prioritate la cazare în funcție de decizia Comisiei de Cazare.
Pentru familiile în cazul cărora unul dintre soţi nu este medicinist, punctajul luat în calcul este al soţului medicinist, pentru locurile rămase pentru familii.

Rezidenţii bursieri ai statului român, au cazare asigurată, însă distribuţia pe cămine se face tot pe baza punctajului de mai sus.

Rezidenţii orfani de ambii părinti sau care provin din centre de plasament, au cazare asigurată şi gratuită până la vârsta de 26 ani, însă distribuţia pe cămine se face tot pe baza punctajului obținut.

Pentru criteriul profesional se iau în calcul, la prezentările orale/postere, doar primii doi autori.
Posterele/prezentările orale, se iau în calcul doar o singură dată.

Pentru criteriul stiinţific (punctul B), se iau în calcul posterele/prezentările orale, articolele, creditele EMC, obţinute în ultimele 12 luni ( ultimele 12 luni se calculează începând cu ultima zi de depunere a dosarelor).

Accesat de 3895 de ori

Selecție - anunțuri