UMF
Vineri, 15 Mai 2020 16:35

Procedură acordare zile libere în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Stimate cadre didactice și de cercetare,

Stimați membri ai compartimentelor administrative,

           

Vă aducem la cunoștință faptul că, în contextul apariției Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, precum și a Hotărârii nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020,  puteți beneficia de acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor dumneavoastră, în următoarele condiții:

1.     Persoane îndreptățite să beneficieze de prevederile legii:

a.     părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b.     adoptatorul;

c.     persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;

d.     persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;

e.     persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f.      părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.

g.     părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

h.     părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

2.     În vederea beneficierii de zile libere trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:

a) să aveți copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau să aveți copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;

blocul de muncă ocupat să nu permită munca la domiciliu sau telemunca.

3.     Documente care se depun în vederea acordării:

A – Familii parentale:

 - Cerere către angajator din partea celui îndreptățit să beneficieze de această măsură- Anexa 1 însoțită de declarația pe proprie răspundere – Anexa 2,

- Copie certificat de naștere copil/copii

- Declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi şi nici nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^3)- Anexa 2

B - Persoana singură din familia monoparentală:

-       Cerere către angajator din partea celui îndreptățit să beneficieze de această măsură- Anexa 1

-       Copie certificat de naștere copil/copii

-       Acte oficiale din care să reiasă încredințarea copilului minor, dacă este cazul (sentința de divorț)

C - Reprezentantul legal al copilului, precum şi persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil:

-       Cerere către angajator din partea celui îndreptățit să beneficieze de această măsură- Anexa 1

-       Copie certificat de naștere copil/copii

-       Documente din care reiese că solicitantul este reprezentantul legal al copilului minor/persoană desemnată să exercite depturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil

4.     Plata:

- Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

- Prin Hotărârea nr. 217/2020 s-a stabilit ca fiind zile libere zilele lucrătoare până la încetarea situaţiei de urgenţă decretată, cu excepţia zilelor lucrătoare din perioada vacanţelor şcolare.

Precizăm faptul că documentele se depun on-line pe adresa  , iar în cel mai scurt timp veți primi un răspuns cu referire la solicitarea dumneavoastră.

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresați Oficiului juridic pe adresele de e-mail: , .

Accesat de 23092 de ori

Selecție - anunțuri