UMF
Luni, 06 Iulie 2020 09:07

Apel AM-POCU INNOTECH

Stimați cercetători / cadre didactice,

Vă informăm că PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN a lansat apelul de proiecte pe Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.13

Beneficiari/Parteneri eligibili:
-    Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate
-    Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI
-    Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române
-    Academia Română
-    Asociaţii profesionale
-    Camere de comerţ şi industrie
-    Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială
-    Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
-    Organizaţii sindicale şi patronate;
-    Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
-    ONG-uri;
-    Parteneriate între categoriile mai sus menționate
Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat.

Grup țintă eligibil: Valoarea minimă a grupului țintă pentru un proiect este de 300 persoane
-    Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență.
-    Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi)
-    Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii.

Activități eligibile:
Etapa I de implementare: Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților (ISCED 4-8)
-    Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului. (activitate obligatorie)
-    Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială (activitate obligatorie)
-    Derularea programului de formare antreprenorială (activitate obligatorie)
-    Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate obligatorie)
-    Organizarea și derularea de întreprinderi simulate (activitate obligatorie)
-    Efectuarea de stagii de practică (activitate obligatorie)
-    Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie)
-    Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)
Etapa II de implementare: Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri
-    Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie)
-    Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate (activitate obligatorie)
Etapa III de implementare - Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului

Cheltuieli eligibile:
-    Cheltuieli aferente managementului de proiect
-    Cheltuieli salariale
-    Cheltuieli cu deplasarea
-    Cheltuieli cu servicii
-    Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului
-    Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile
-    Cheltuieli cu achiziția de active necorporale
-    Cheltuieli cu hrana
-    Cheltuieli cu subventii/burse/premii
-    Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație
-    Cheltuieli de leasing
-    Cheltuieli de tip FEDR

Valoarea totală eligibilă a unui proiect:
-    Maxim 2.000.000 euro

Durata de implementare: maxim 30 luni.

Cofinanțare: 2%

Regie: maxim 15%

Propunerile de proiect se depun în limba română, pe sistemul informatic MYSMIS care va fi deschis din data de 15.06.2020, ora 16.00, până în data de 31.08.2020, ora 16.00.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați pachetul de informatii accesand link-ul:
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24016/conditiile-oficiale-pentru-apelul-de-proiecte-innotech-student

Cu respect,
Echipa DepCDI

Accesat de 1283 de ori

Selecție - anunțuri