UMF
Luni, 13 Iulie 2020 13:50

Procedurǎ cadru pentru calculul valorii -REZULTATELOR CERCETĂRII

 Stimați Directori de Proiect, în urma emiterii Ordinului de Ministru al Educaţiei şi Cercetǎrii OMEC 4242/12.05.2020, fiecare instituţie în care se desfaşoarǎ activitate de cercetare-dezvoltare (CD) trebuie sǎ adauge, în termen de 10 zile de la data finalizǎrii activitǎţii de valorificare a rezultatelor cercetǎrii, în Registrul de evidenţǎ a rezultatelor cercetǎrii, pe lângǎ datele specificate pânǎ acum şi “valoarea de la care porneşte negocierea” (VPN).

Pentru stabilirea acestei valori a fost elaborată pe plan naţional o Procedurǎ cadru pentru calculul valorii, aprobatǎ prin ordinul menţionat, anexat acestui mail. Ordinul prevede şi ca fiecare instituţie sǎ elaboreze propria “Procedură privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare–dezvoltare în vederea valorificării acestora conform OMEC 4242 / 12.05.2020”.

Aceastǎ Procedurǎ, elaboratǎ intern în sprijinul şi pentru simplificarea calculului, se regǎseşte de asemenea anexatǎ prezentului mail.

Scopul calculului VPN este facilitarea transferului tehnologic pentru fiecare rezultat al activitǎţii CD în parte.

Consecutiv aprobǎrii documentaţiei de implementare a OMEC 4242 în CA, în universitate va exista urmǎtorul parcurs al actelor de consemnare a rezultatelor CD, detaliat în cele ce urmeazǎ:

Începând cu proiectele aflate actualmente în derulare, finanţate din fonduri publice, Directorul de Proiect are, la finalul proiectului, conform ordinului, urmǎtoarele atribuţii:

-          întocmește Fișa de evidență pentru fiecare rezultat al activității de CD și Formularul de completat, care este per total

-          întocmește Procesul Verbal de Recepție la finalizarea proiectului pentru fiecare rezultat al activităţii de CD în parte  

-          stabilește valoarea contabilă a fiecărui rezultat în cazul proiectelor cu rezultate multiple.

 Departamentul CDI si CTT, pe baza Machetei de calcul a VPN, efectueazǎ urmǎtoarele:

-          completeazǎ datele aferente în documentele trimise de Directorul de Proiect

-          întocmește Fișa de stabilire a VPN pentru rezultatul activității de CD

 Consiliul Științific verifică și avizează Fișa de stabilire a VPN pentru rezultatul activității de CD.

Comisia încheie Procesul verbal de stabilire a VPN.

Prin decizia Comitetului de Direcție, componenţa Comisiei este urmǎtoarea:

  • Directorul Departamentului de Monitorizare a Activității Științifice - Prof. Dr. Daniela-Saveta Popa
  • Prodecanii științifici ai facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie:

o   Conf. Dr. Dan Blendea

o   Conf. Dr. Aranka Ilea

o   Prof. Dr. Laurian Vlase

  • Directorul General Administrativ  - Ec. Dr. Valentin Mudura
  • Directorul Economic - Ec. Persida Gherasim
  • Directorul Departamentului Cercetare - Dezvoltare – Inovare - Asist. univ. Dr. Vesa Ștefan

 Comitetul de Direcție (format din Doamna Rector Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu si Prorector Ştiinţific Prof Dr. Mihaela Bǎciuţ):

-          numește Comisia și dispune elaborarea și aprobarea procedurii specifice de stabilire a valorii rezultatelor activității de CD

-          aprobă Procesul verbal de stabilire a VPN

 Menţionǎm cǎ documentele “Procesul Verbal de Recepţie a Rezultatului Cercetǎrii”, “Macheta de calcul VPN” şi “Procedura privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare–dezvoltare în vederea valorificării acestora conform OMEC 4242 / 12.05.2020” au fost elaborate actualmente pentru implementarea prezentului ordin şi sunt proprietatea intelectualǎ a universitǎţii noastre.

 Anexe: Ordinul OMEC 4242, Procedura internǎ, Fișa de evidență și Formularul de completat, Procesul Verbal de Recepție, Decizia de numire a Comisiei.

 Anexele mai sus menționate se regăsesc pe site-ul institutiei –INTRANET accesând link-ul:

https://prop.info.umfcluj.ro/intra/Cercetare/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fintra%2FCercetare

sau pe site-ul INTRANET accesând secțiunea Cercetare.

Cu deosebitǎ apreciere,

Prof. Dr. Mihaela Bǎciuţ

Prorector Ştiinţific

Accesat de 1255 de ori

Selecție - anunțuri