UMF
Vineri, 15 Ianuarie 2021 09:07

Servicii de colectare, transport si neutralizare deșeuri medicale periculoase pentru anul 2021

Denumire: Servicii de colectare, transport si neutralizare deșeuri   medicale periculoase pentru anul 2021

Cod CPV: 90524400-6

Data postare: 15.01.2021

Preț estimat: 63025,00 lei exclusiv TVA,cantitatea maxim de 15.000 kg/an

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data limită de depunere a ofertei :19.01.2021 ora 12,00

Durata contractului: de la data semnării și până la data de 31.12.2021

Execuția contractului: la solicitarea catedrelor

Frecvența de lucru: de 3 ori pe săptămână

Ofertele  trebuie să cuprindă ; Propunerea tehnică și Propunerea financiară, Autorizația de mediu eliberată de Agenția Națională Pentru Protecția Mediului în copie certificată ,,Conform cu originalul”.

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail:

Ofertele trebuie să cuprindă: prețul unitar/kg ofertat fără TVA și valoarea totală a ofertei fără TVA pentru cantitatea maximă de 15000 kg/an.

Prețul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul câștigător va posta prețul unitar /kg ofertat in SEAP(SICAP)

Se anexează la prezentul anunț: -Caietul de sarcini si Formulare

Pentru clarificări și/sau detalii privind achiziția ne puteți contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834803 sau pe adresa de mail , persoana de legatură Canta Elena-Biroul Achiziții Lucrări și Servicii.

Ofertanți: AKSD ROMANIA SRL

Câștigător: AKSD ROMANIA SRL

Pret ofertat:61.500 lei 

Accesat de 1151 de ori